Ændring af skattemæssige afskrivninger på vindmøller

Kategorier: 2012 21 Dec 2012
Skattelovgivningen ændret

Ejere af vindøller over 1 MW, brugte som nye, anskaffet efter 1/1 2013 kan fremover kun afskrive 15 % af afskrivningsgrundlaget imod i dag 25 %!

Afskrivningsloven er ændret af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012.

Det står nu klart, at forslag om ændring af Afskrivningsloven § 5 D omhandlende nedsættelse af afskrivningssatsen på store vindmøller er vedtaget i Folketinget. Ændringerne i loven omhandler > 1 MW vindmøller, brugte som nye, som bliver anskaffet den 1. januar 2013 eller senere. Vedtagelsen betyder, at afskrivningssatsen for møller >1 MW nedsættes fra 25 % (af saldoen) til 15 %. Baggrunden for ændringen er, at en afskrivningssats på 25 % giver hurtigere skattemæssige afskrivninger end den faktiske værdiforringelse og, at en afskrivningssats på 15 % stemmer bedre overens med den faktiske økonomiske værdiforringelse over tid. 

Skatteudvalget udtaler i det tidligere fremsendte lovforslags afsnit 2.3, at der er tale om ”erhvervsstøtte, som medfører en skævvridning af investeringsstrukturen og øger risikoen for utilsigtede begunstigelser af visse investeringer i vindmøller”.

Afskrivningsgrundlaget for vindmøller med en kapacitet på >1 MW, anskaffet efter 1/1 2013, og som vælges afskrevet efter de nye regler hvor anskaffelsessummen opgøres til 115 %, opgøres på en særskilt saldo og afskrives med en sats på højest 15 %.

For investorer, som går i tanker om at investere i en vindmølle af skattemæssige årsager, har det således stor betydning, at fremrykke sin investering til indeværende år for derved at opnå 25 % skattemæssig afskrivning på investeringen.

En kommentar fra Skatteudvalget, inden den endelige vedtagelse, på de reducerede afskrivningsmuligheder lyder: ”Forslaget forventes ikke i nævneværdig grad at påvirke den forventede udbygning af vindenergi i Danmark, som indgår i energiaftalen. Næsten halvdelen af elforbruget skal i 2020 komme fra vindkraft. Landvindmøllers kapacitet forventes fortsat at blive udbygget planmæssigt, selv om afskrivningsmulighederne reduceres.” 

Momentum Gruppen A/S’ projekter vil også i fremtiden have fokus på sund drift, hvorfor skatteændringen kun har mindre betydning for os. Vi har, lige nu, flere projekter til salg som opfylder disse krav.

Du kan læse ”Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger” her:

Kontakt gerne CEO Kim Madsen på kim@momentum-gruppen.com for en uddybende samtale om konsekvenserne af lovændringen på de skattemæssige afskrivninger, herunder hvis du går i tanker om at investere i vindmøller i nær fremtid.